1. تولید و فروش تجهیزات ارتینگ ، حفاظت ، ایمنی و اندازه گیری

2. آزمایش و داوری از سیستم های اتصال به زمین ( ارتینگ ) و صدور تائیدیه ارتینگ

و مشاوره بابت اجرا و اصلاح سیستم های ارتینگ

آزمایش اداواری  رله های حفاظتی شامل : کلید میناتوری و کلید اتوماتیک و رله های پریمری و سکندری فشار متوسط

3. مشاوره بابت طراحی و مقدار خازن مورد نیاز مشترکین مصارف سنگین برق و ساخت بانک خازن و راه اندازی آن

آزمایش دوره ای از عملکرد بانک خازن و اصلاح عیوب بانک خازن

4. اندازه گیری کنترل کیفیت توان بارهای هارمونیکی و گزارش اصلاحی جهت برطرف نمودن عیوب ناشی از بارهای هارمونیکی توسط پاور آنالایزر

5. مشاوره و راه اندازی برق کارخانه های صنعتی شامل : پست برق ، تابلوهای کارخانه وکابل کشی و طراحی آن

6. مشاوره و طراحی جهت خرید ترانسفورماتورهای نرمال و خاص ، سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور